Vượt kế hoạch trong tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

Công tác truyền thông được tăng cường và có nhiều đổi mới và tác động hiệu quả tới nhận thức xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp diễn ra sôi nổi. Năm 2018, công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp có nhiều tín hiệu tích cực. Ước cả năm tuyển sinh được 2.210 nghìn người (đạt 100,5% kế hoạch), trong đó: Trình độ cao đẳng và trung cấp là 545 nghìn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1.665 nghìn người. Hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 800 nghìn lao động nông thôn học nghề theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg, trong đó hỗ trợ khoảng 19.800 người khuyết tật.

Tạo bứt phá trong công tác giáo dục nghề nghiệpTrong năm 2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; triển khai 3 đột phá trong giáo dục nghề nghiệp; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp tạo đột phá nâng cao chất lượng đào tạo, tạo việc làm bền vững; tập trung xây dựng và ban hành các chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp; lần đầu tiên Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp đã có mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp riêng. Chuẩn đầu ra, danh mục thiết bị đào tạo cho các nghề trình độ cao đẳng và trung cấp đã được xây dựng, ban hành.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, các đại biểu cho rằng đây là sức bật để  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chọn năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động - người có công và xã hội.

Trong năm 2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng tới tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; tăng cường các giải pháp cho công tác tuyển sinh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp theo quy định, xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030; tham gia xây dựng Luật Giáo dục sửa đổi tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh mô hình đào tạo phân luồng (cao đẳng và trung cấp) và liên thông các trình độ; đẩy mạnh triển khai các giải pháp gắn kết đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động, đào tạo lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cho các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đất nước; đẩy mạnh và khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (sau khi được ban hành) và tiến tới tự chủ chi thường xuyên…

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Quân, trong năm 2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cần tăng cường công tác đổi mới chương trình đào tạo, thực tế hiện nay nhiều trường còn có chương trình đào tạo lạc hậu, không hợp lý... Để chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tế cần phải bám vào các CEO và doanh nghiệp. “Bên cạnh đó công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh nhất là ở cấp vụ. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cần đi trước ngành giáo dục đó là vấn đề đào tạo trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo... Bởi vì tương lai của giáo dục là đào tạo trực tuyến”, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

BĂNG CHÂU